Eksobulan

Satelit yang mengelilingi exoplanet atau planet yang mengelilingi bintang lain

« Kembali ke Indeks Istilah Antariksa